WEBQUEST

 

Como eran os “amigos da Idade Media?

WebQuest para 1º de Bacharelato

Lingua e literatura galega

Autora: Raquel Rodríguez Parada


 raquel.rodriguez.parada@edu.xunta.es

 

 

 

Introdución

O xénero lírico, profano e non profano, durante a Idade Media viviu un pleno esplendor en Galicia. Por isto, imos coñecer a cantiga de amigo e intentar averiguar que había detrás destas composicións: ¿quen as escribía? ¿quen era a figura do “amigo”? ¿como aparece representada a sensualidade e o erotismo? ¿como sonaban? e moitas outras cousas que irás descubrindo pouco a pouco.

 

Prepárate para viaxar ao medievo e para descubrir un mundo fascinante que terás que transmitir aos tus compañeiros!

 

Tarefa

 

A tarefa que ides abordar é a realización dunha exposición oral para presentar na clase ante os compañeiros sobre as cantigas da amigo da lírica profana do galego(-portugués) medieval. Debedes apoiar a vosa exposición coa axuda dunhas diapositivas en Power Point.

 

Proceso

Para o desenvolvemento da webquest, deberedes seguir as seguintes indicacións:

·         1º Inicialmente formaredes parellas segundo a organización dada pola profesora e cada unha delas disporá dun ordenador.

·         2º Todos visualizaredes, para coñecer un pouco o tema sobre o que van traballar, o vídeo do programa Alalá  titulado “As cores do Atlántico” emitido pola CRTVG e responderedes por parellas as seguintes preguntas:

1.      Que son as cantigas de amor?

2.      Que papel ten nelas a voz “amigo”?

3.      Que temática presentan?

4.      De onde proceden?

5.      Como se actualemente a súa notació musical?

·         3º Cada parella buscará información relativa a: a) O contexto histórico, b) A cantiga de amigo (en xeral), c) A lingua medieval e o seu uso, d) A transmisión textual e e) As cantigas musicadas utilizando os recursos que se recollen na WebQuest.

·         4º Logo de seleccionada a información, ides facer 3 equipos (A, B e C) integrado por dúas parellas e elaboraredes unha exposición oral para que un representante de cada equipo expoña ante os seus compañeiros. Para facilitar o traballo podedes apoiarvos no modelo de diapositiva proposto pola profesora e podedes engadir música e imaxes. Na exposición oral tedes que tocar os puntos a), b), c), d) e e).

·         5º Cada equipo (A, B e C) realizará a súa exposición e, finalmente, realizarase un debate sobre os temas propostos (enfoques, orixinalidade, claridade expositiva, etc.)

 

 

Avaliación

Para a avaliación teranse en conta os seguintes criterios:

 

Escasa consolidación

1

Aprendizaxe medio

2

Bo aprendizaxe

3

Excelencia no

aprendizaxe

4

Notación

numérica

Organización e traballo en equipo

Cada membro do equipo realiza as súas tarefas de xeito individual

Hai pouca colaboración entre os membros do equipo

Colaboración dos membros sen grandes problemas

Magnífica colaboración entre todos os membros

2

Busca, utilización e manexo da información

Algúns temas non se buscaron ou fíxose mal a busca

Tratáronse todos os temas pero hai erros na comprensión e manexo da información

Tratáronse todos os temas pero a exposición foi literal sen achegas personais

Tratáronse todos os temas con valoracións que o enriquecen

2

Presentación do contido do traballo final

Moitos erros na presentación da información: adecuación, cohesión, rexistro, gramática, ortografía, etc.

Presentación con algunhas incorreccións na comprensión e redacción

Presentación adecuada e con poucos erros

Presentación sen erros, redactada con claridade e ben organizada

3

Exposición oral (nota para todo el grupo)

 

Exposición inadecuada, desorganizada e pouco clara

Exposición con algunas incorreccións

Exposición  bastante clara pero un poco desorganizada

Exposición clara, concisa, adecuada e organizada

1,5

Dinámica de interacción e resolución de conflictos

Agrupación inadecuada e pouca predisposición á solución de discrepancias

Agrupación irregular e resolución de problemas con pouca habilidade

Agrupación bastante boa pero pouca claridade na resolución dos problemas

Agrupación correcta e boa predisposición na resolución das discrepancias

1,5

 

Recursos

A información que precisaredes para desenvolver o traballo podédela atopar nos sitios de Internet que aparecen a continuación organizados por temática:

a) A cantiga de amigo (xeral) e o contexto histórico:

http://gl.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_amigo

http://www.letrasgalegas.org/bib_autor/Codax/

http://www.scribd.com/doc/28902019/Cantigas-de-Amigo-na-Lirica-Galaico-Portuguesa-Medieval

http://www.coresdoatlantico.com/

http://cadernodelingua.wordpress.com/2008/01/17/cantigas-de-hoxe/

http://www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?

canal=tele&hora=21/10/2010 21:59:18&fecha=19/10/2010&arquivo=1&programa=

ALAL%C1&id_programa=7

&corte=&mp4=0&medio=

 

b) A música medieval:

http://www.youtube.com/watch?v=j1WVBSuickY&feature=related

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/images/swf/

 

c) A transmisión textual:

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/images/swf/

manuscript/manuscript_5a.html

 

d) Lingua medieval e textos:

http://www.google.es/search?hl=gl&source=hp&q=cantigas+de+

amigo&rlz=1W1GGLL_en

-http://www.letrasgalegas.org/bib_autor/Codax/

http://www.scribd.com/doc/28902019/Cantigas-de-Amigo-na-Lirica-Galaico-Portuguesa-Medieval

http://www.cirp.es/pls/bdo2/f?p=MEDDB2

 

 

Conclusión

 

Ao finalizar este traballo saberedes un pouco máis sobre a cantiga de amigo, de orixe autóctona e cuxas características a fan peculiar fronte ás composicións de amor e de escarnio e maldicir. Tamén dominaredes a técnica de elaboración dunha exposición e seredes capaces de debater sobre a mellor e peor maneira de transmitir información ante un auditorio.


Créditos

Para a elaboración desta WebQuest consultamos as seguintes fontes:

● Para as ilustracións das cantigas medievais: http://www.moleiro.com/es/agotados/cantigas-de-amigo-agotado.html

● Para a visualización do vídeo do programa Alalá titulado “As cores do Atlántico”: http://www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?

canal=tele&hora=21/10/2010 21:59:18&fecha=19/10/2010&arquivo=1&programa=ALAL%C1&id_programa=7&corte=&mp4=0&medio=

 

 

 

 

 

Free Web Hosting